•  钴、锗、铟、锂、铊、钇 /Co, Ge, In, Li, Tl, Y,分析标准品,3% HNO3 - 属性 -
  GY40262  钴、锗、铟、锂、铊、钇 /Co, Ge, In, Li, Tl, Y,分析标准品,3% HNO3     英文名:
 •  铈、钴、锂、钪、铊、钇 /Ce, Co, Li, Sc, Tl, Y,分析标准品,3% HNO3 - 属性 -
  GY40263  铈、钴、锂、钪、铊、钇 /Ce, Co, Li, Sc, Tl, Y,分析标准品,3% HNO3     英文名:
 •  银、汞、钼、钠、硒/Ag, Hg, Mo, Na, Se,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40264  银、汞、钼、钠、硒/Ag, Hg, Mo, Na, Se,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 •  铝、铜、铁、锰、锌/Al, Cu, Fe, Mn, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40265  铝、铜、铁、锰、锌/Al, Cu, Fe, Mn, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 •  铝、铋、钴、镁、钒/Al, Bi, Co, Mg, V,分析标准品,3% HNO3 (3%硝酸); - 属性 -
  GY40267  铝、铋、钴、镁、钒/Al, Bi, Co, Mg, V,分析标准品,3% HNO3 (3%硝酸);    英文名:
 •  砷、铋、铜、铅、锑/As, Bi, Cu, Pb, Sb,分析标准品,5% HNO3, tr. H - 属性 -
  GY40271  砷、铋、铜、铅、锑/As, Bi, Cu, Pb, Sb,分析标准品,5% HNO3, tr. H    英文名:
 •  砷、镉、铜、汞、铅/As, Cd, Cu, Hg, Pb ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸 - 属性 -
  GY40272  砷、镉、铜、汞、铅/As, Cd, Cu, Hg, Pb ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸    英文名:
 •  砷、镉、铜、铅、锌/As, Cd, Cu, Pb, Zn ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸 - 属性 -
  GY40273  砷、镉、铜、铅、锌/As, Cd, Cu, Pb, Zn ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸    英文名:
 •  砷、汞、铅、碲、钛/As, Hg, Pb, Te, Ti,分析标准品,5% HNO3, tr. H - 属性 -
  GY40274  砷、汞、铅、碲、钛/As, Hg, Pb, Te, Ti,分析标准品,5% HNO3, tr. H    英文名:
 •  金、钼、铟、铌、硅/Au, Mo, In, Nb, Si ,分析标准品,5% HNO3, tr. - 属性 -
  GY40275  金、钼、铟、铌、硅/Au, Mo, In, Nb, Si ,分析标准品,5% HNO3, tr.     英文名:
 •  铋、钙、汞、镁、锡/Bi, Ca, Hg, Mg, Sn,分析标准品,5% HNO3,tr. HC - 属性 -
  GY40276  铋、钙、汞、镁、锡/Bi, Ca, Hg, Mg, Sn,分析标准品,5% HNO3,tr. HC    英文名:
 •  铋、镉、铜、铁、铟/Bi, Cd, Cu, Fe, In,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40277  铋、镉、铜、铁、铟/Bi, Cd, Cu, Fe, In,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 •  铋、锗、铟、钪、钇/Bi, Ge, In, Sc, Y ,分析标准品,3% HNO3,tr. HF - 属性 -
  GY40279  铋、锗、铟、钪、钇/Bi, Ge, In, Sc, Y ,分析标准品,3% HNO3,tr. HF    英文名:
 •  钙、钾、镁、钠、铵/Ca, K, Mg, Na, NH4,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40280  钙、钾、镁、钠、铵/Ca, K, Mg, Na, NH4,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 •  镉、铬、汞、铅、硒/Cd, Cr, Hg, Pb, Se,分析标准品,5% HNO3,tr. HC - 属性 -
  GY40281  镉、铬、汞、铅、硒/Cd, Cr, Hg, Pb, Se,分析标准品,5% HNO3,tr. HC    英文名:
 •  镉、铜、铁、锰、铅/Cd, Cu, Fe, Mn, Pb,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40282  镉、铜、铁、锰、铅/Cd, Cu, Fe, Mn, Pb,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 •  镉、铜、镍、铅、锌/Cd, Cu, Ni, Pb, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40283  镉、铜、镍、铅、锌/Cd, Cu, Ni, Pb, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 • 铈、钴、锂、钛、钇 /Ce, Co, Li, Ti, Y,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸); - 属性 -
  GY40284 铈、钴、锂、钛、钇 /Ce, Co, Li, Ti, Y,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);    英文名:
 • 铜、铁、锰、锡、锌/Cu, Fe, Mn, Sn, Zn,分析标准品,5% HNO3, tr. HC - 属性 -
  GY40285 铜、铁、锰、锡、锌/Cu, Fe, Mn, Sn, Zn,分析标准品,5% HNO3, tr. HC    英文名:
 • 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根/F, Cl, NO2, NO3, SO4,分析标准品,H2O(水) - 属性 -
  GY40286 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根/F, Cl, NO2, NO3, SO4,分析标准品,H2O(水)    英文名:
 •  氟、氯、硝酸根、硝酸根、硫酸根/F, Cl, NO3, PO4, SO4,分析标准品,H2O(水) - 属性 -
  GY40288  氟、氯、硝酸根、硝酸根、硫酸根/F, Cl, NO3, PO4, SO4,分析标准品,H2O(水)    英文名:
 •  氟、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根/F, Cl, NO3, PO4, SO4,分析标准品,H2O(水) - 属性 -
  GY40290  氟、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根/F, Cl, NO3, PO4, SO4,分析标准品,H2O(水)    英文名:
 • 铱、钯、铂、铑、钌/Ir, Pd, Pt, Rh, Ru,分析标准品,5% HCl (5%盐酸);1 - 属性 -
  GY40292 铱、钯、铂、铑、钌/Ir, Pd, Pt, Rh, Ru,分析标准品,5% HCl (5%盐酸);1    英文名:
 •  铱、钯、铂、铑、钌/Ir, Pd, Pt, Rh, Ru,分析标准品,5% HCl (5%盐酸); - 属性 -
  GY40293  铱、钯、铂、铑、钌/Ir, Pd, Pt, Rh, Ru,分析标准品,5% HCl (5%盐酸);    英文名:
 •  镧、铈、镨、钕、钐/La, Ce, Pr, Nd, Sm,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸) - 属性 -
  GY40294  镧、铈、镨、钕、钐/La, Ce, Pr, Nd, Sm,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸)    英文名:
 • 钼、锑、锡、钛、锆/Mo, Sb, Sn, Ti, Zr,分析标准品,盐酸,微量硝酸,氢氟酸;100 - 属性 -
  GY40295 钼、锑、锡、钛、锆/Mo, Sb, Sn, Ti, Zr,分析标准品,盐酸,微量硝酸,氢氟酸;100    英文名:
 •  铝、钙、铁、镁/Al, Ca, Fe, Mg,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg - 属性 -
  GY40297  铝、钙、铁、镁/Al, Ca, Fe, Mg,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg    英文名:
 •  铝、铜、锰、锌/Al, Cu, Mn, Zn ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000 - 属性 -
  GY40298  铝、铜、锰、锌/Al, Cu, Mn, Zn ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000    英文名:
 •  铝、铁、钒、锌/Al, Fe, V, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg/ - 属性 -
  GY40299  铝、铁、钒、锌/Al, Fe, V, Zn,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg/    英文名:
 • 金、铱、钯、铂/Au, Ir, Pd, Pt,分析标准品,3% HCl (3%盐酸);0.5µg/m - 属性 -
  GY40301 金、铱、钯、铂/Au, Ir, Pd, Pt,分析标准品,3% HCl (3%盐酸);0.5µg/m    英文名:
 •  金、铱、钯、铂/Au, Ir, Pd, Pt,分析标准品,3% HCl (3%盐酸);5µg/ml - 属性 -
  GY40303  金、铱、钯、铂/Au, Ir, Pd, Pt,分析标准品,3% HCl (3%盐酸);5µg/ml    英文名:
 •  硼、磷、硫、硅/B, P, S, Si,分析标准品,水,含微量钾离子,钠离子;100µg/ml - 属性 -
  GY40304  硼、磷、硫、硅/B, P, S, Si,分析标准品,水,含微量钾离子,钠离子;100µg/ml    英文名:
 •  铍、铈、铟、镁/Be, Ce, In, Mg,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg - 属性 -
  GY40305  铍、铈、铟、镁/Be, Ce, In, Mg,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);100µg    英文名:
 • 铋、铜、铅、锑/Bi, Cu, Pb, Sb ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000µ - 属性 -
  GY40306 铋、铜、铅、锑/Bi, Cu, Pb, Sb ,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000µ    英文名:
 • 铋、铟、锂、钇/Bi, In, Li, Y,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);10µg/ml - 属性 -
  GY40307 铋、铟、锂、钇/Bi, In, Li, Y,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);10µg/ml    英文名:
 •  钙、钾、镁、钠/Ca, K, Mg, Na,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000µg - 属性 -
  GY40310  钙、钾、镁、钠/Ca, K, Mg, Na,分析标准品,5% HNO3 (5%硝酸);1000µg    英文名:
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 下一页     共10 页    跳到第 确定
返回顶部 微信咨询 021-54720761 021-54720761 点我QQ咨询 点我QQ咨询